Eğitim Modelimiz

EĞİTİM MODELİMİZ

Hüma Okulları eğitim-öğretim programı tematik yaklaşım odaklı ve tam öğrenme modelidir . Tematik yaklaşım, seçilen temalar çerçevesinde farklı disiplinleri bir araya getirip ilişkilendirerek kavramları bir bütünün içinde ele alır. Tam öğrenme modelinde ise geriye dönük eksiklikler giderilir.

Bu program kapsamında öğretmen ve öğrenciler kendilerini çevreleyen dünyaya yeni ve farklı yollardan bakmaya teşvik edilir. Tematik öğrenme, bilimsel ve araştırmacı düşünceyi çocuklarda davranışa dönüştürmekte de önemli bir yoldur. Programımız etkin öğrenme yöntemleri ve proje bazlı çalışmalarla yapılandırılmıştır. Etkin öğrenme yöntemleri tüm duyuların aktif olarak kullanılmasını gerektirir ki bu da öğrencinin edindiği deneyimler yoluyla kalıcı ve gerçek bir öğrenmeyi gerçekleştirir.

HÜMA OKULLARI EĞİTİM DEĞERLERİ

Hüma Okulları

*Her öğrencinin öz farkındalıklarının temel alındığı rekabet yarış ve karşılaştırmanın azaltıldığı okuldur.

Hüma Okulları

*Öğrencilerin gizli güçlerinin ortaya çıkarıldığı, ilgi ve yeteneklerinin belirlendiği, geliştirildiği öğrencilerin kendi arasında kategorize edilmeden, akademik benliklerinin geliştirildiği okuldur.

Hüma Okulları

*Öğrencilerin özgüvenlerinin geliştirildiği ve güveni temele alan bir okuldur.

Hüma Okulları

*Öğrencilerin sınav kaygısını azaltan tümel gelişimini destekleyen, başarı temelli, hedef odaklı bir okuldur.

Hüma Okulları

*Okulu yaşama bir hazırlık değil yaşamın bizatihi kendisi olarak kabul eden okuldur.

Hüma Okulları

*Öğrencilerin en az bir müzik enstrümanı çalmayı öğrendikleri ve ruhlarını terbiye ettikleri bir okuldur.

Hüma Okulları

*Öğrencilerin görsel sanat dalları etkileşerek,  estetik duygularının geliştirildiği bir okuldur.

Hüma Okulları

*Öğrencilerin takım sporları ile dostluğu ve işbirliğini öğrendikleri dayanışma temelli bir  okuldur.

Hüma Okulları

*Farklılıklara hoşgörü ile yaklaşabilen, farklılıkları zenginlik olarak kabul eden bir okuldur.

Hüma Okulları

*Hak ve sorumluluk bilincinin geliştirildiği, yerli ve milli bireylerin yetiştirildiği okuldur.

HÜMA OKULLARI ÖĞRETİM FELSEFESİ İLKELERİ

*Öğrenmeyi öğrenmek esastır.

*Öğretim etkinlikleri aktif eğitim ilkelerine göre düzenlenmiştir.

*Her öğrenci öğrenebilir.

*Her öğrencinin bireysel farklılıkları vardır ve bunlara saygı duyulur.

*Her öğrenci bir konuyu öğrenmeden diğerine geçemez. Öğrencilerin konular arasında özgün bağlantılar kurması amaçlanır.

*Sorgulayıcı ve yaratıcı düşünceyi geliştirmek için düşünmeyi öğretmek amaçlanır.

*Öğrencilerin başarabilme duygusu ders içi etkinliklerde yüksek tutulur.

*Öğrenme sürecinde hatalar bir öğrenme olanağı olarak görülür.

*Düşünmeyi teşvik eden özgün projeler ile öğrenciler daha zor problemleri çözmeye güdülenir.

*İşbirliği ile etkileşim öğrenmeyi kolaylaştırır ve toplumsal aidiyet gelişir.

*İyi planlanmış öğrenme ortamı öğrenciler arasındaki olumlu ilişkileri geliştirir.

*Öğretim süreçlerinde ders öncesi ve sonrası etüt çalışmalar yapılır.

*Tüm seviyelerdeki ders konuları H-UZEM sistemiyle 7/24 desteklenir.